Schloss Neuschwanstein - Fotogalerie - Foto 3

Gemälde vom Thronsaal im Schloss Neuschwanstein

Gemälde vom Thronsaal im Schloss Neuschwanstein

© Library of congress, http://www.wikipedia.org, Lizenz: CC-BY